Sundhed

For børn, unge og ældre

Vores sundhed er en af de helt store samfundsudfordringer. Mange lever med fysisk og mental sygdom. Det er en udfordring både for den enkelte borger og for vores velfærd, som sættes under pres af stadigt stigende udgifter til behandling, pleje og omsorg samt til sygefravær og overførselsindkomster.

Alle borgere er på et eller andet tidspunkt i deres liv i kontakt med kommunen. Derfor er kommunen en vigtig aktør, når vi taler om sundhedsfremme og ikke mindst forebyggelse.

Helhedsorienteret indsats blandt børn og unge

Der er flere og flere børn og unge, der mistrives. Flere får stress, angst og depression.

I skolerne har børn og unge, der mistrives, oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre deres skolegang og uddannelsesforløb. 

  • 12 % af børn i indskolingen føler sig mobbet eller drillet.
  • 20% af de unge mellem 16-24 år føler, at de har et dårligt mentalt helbred.
  • 12 % af de 16-29-årige føler sig ensomme.

Forebyggelse i den tidlige barndom skal prioriteres, så alle børn får mulighed for en sund og god start på livet. Det fremmer deres trivsel, udvikling og læring.

Vi skal fremme samarbejdet med ungdomsuddannelserne om indsatser, der kan forebygge frafald, mistrivsel og evt. rusmiddelbrug. Der skal arbejdes på tværs af fagområder indenfor beskæftigelse, social- og sundhedsområdet, så unge med udfordringer i forhold til uddannelse, rusmidler, psykisk- eller fysisk sundhed har én indgang til at få hjælp af kommunen. Én primær kontaktperson, så der kan opbygges en god relation og derved hjælpe de unge godt på vej i uddannelse og job.

De voksne og ældre

Arbejdsløshed eller et belastende arbejdsmiljø, belastede boligområder, ensomhed og dårlig fysisk sundhed er blandt de faktorer, der har negativ indflydelse på vores mentale trivsel.

Vi skal integrere mental sundhed i de eksisterende indsatser, herunder i beskæftigelsesindsatsen og i sundhedscentrenes tilbud til borgere med kronisk sygdom.

Vi skal have fokus på at boligområder, byrum og naturen kan indrettes, så der skabes gode muligheder for, at borgerne kan være aktive, så der kan dyrkes og opstå fællesskaber.

Vi skal være med til at skabe alsidige og inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skole, jobcenter, ældrecentre, biblioteker og i fritids- og kulturlivet.